Платформа за граждански дебати е създадена по проект – „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати”, Договор № BG05SFOP001-2.009-0119-C01 по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020; Процедура "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

Бенефициент е ЮЛНЦ "Югозападен обществено информационен център" в партньорство с Община Сандански. Проекта е финансиран от Европейския социален фонд на ЕС в размер на 75 970.01 лева, националното съфинансиране е 13 406.47 лева, общата стойност на проекта е 89 376.48 лева.

Предвидената продължителност е 24 месеца, като началото на проекта е 04.01.2019г., а крайната дата е 04.01.2021г.

Основните цели на проекта са: постигане на качествено партньорско управление на местната власт с гражданите и бизнеса;  създаване на предпоставки и постигане устойчив процес на открито и отговорно управление; идентифициране и формулиране на препоръки от НПО сектора към местната власт, които препоръки да спомогнат за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

 

  • Извършване на проучване на добри практики и иновативни решения;  анализ на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Очаквания  резултат е изготвено проучване относно опита, добрите практики и иновативни решения, така също изготвен анализ на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. На база така изготвени документи ще се формулират минимум 4 препоръки от НПО (сдружението-кандидат) към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики на местно ниво. Документите ще са публикувани във Платформата, което ще даде възможност целевите групи да са информирани за текущото състояние на процеса на участие на гражданското общество във формиране и управление на публичните политики и ще “припознаят” ролята и мястото си в процеса. Очаква се знанията и квалификацията на експертите на кандидата и партньора относно опита и добрите практики в областта на проучването да се повишат. 
  • Разработка и функциониране на Интернет базирана платформа за граждански дебати и насърчаване на гражданската активност. В резултат ще е налице работеща интернет платформа провокираща граждански дебати по важни за обществото теми,  възможност за пряка комуникация и повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. 
  • Обмен и пренасяне на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво. За изпълнение на задачите по тази дейност е предвидено провеждането на 6 мероприятия (Кръгли маси).

Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. В резултат ще се организира и проведе „Бенчмарк – форум”; ще се изготвят “Мотивационен плакат” и лого на “Фестивал за граждански инициативи”; ще се организира и проведе „Фестивал за граждански инициативи“, както и изпълнение на постоянна изложба с добри практики в областта на работата със структурите на гражданското общество. Ще бъде проведена също така и информационна кампания

 

  • Извършване на проучване на добри практики и иновативни решения;  анализ на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Очаквания  резултат е изготвено проучване относно опита, добрите практики и иновативни решения, така също изготвен анализ на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. На база така изготвени документи ще се формулират минимум 4 препоръки от НПО (сдружението-кандидат) към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики на местно ниво. Документите ще са публикувани във Платформата, което ще даде възможност целевите групи да са информирани за текущото състояние на процеса на участие на гражданското общество във формиране и управление на публичните политики и ще “припознаят” ролята и мястото си в процеса. Очаква се знанията и квалификацията на експертите на кандидата и партньора относно опита и добрите практики в областта на проучването да се повишат. 
  • Разработка и функциониране на Интернет базирана платформа за граждански дебати и насърчаване на гражданската активност. В резултат ще е налице работеща интернет платформа провокираща граждански дебати по важни за обществото теми,  възможност за пряка комуникация и повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. 
  • Обмен и пренасяне на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво. За изпълнение на задачите по тази дейност е предвидено провеждането на 6 мероприятия (Кръгли маси).

Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. В резултат ще се организира и проведе „Бенчмарк – форум”; ще се изготвят “Мотивационен плакат” и лого на “Фестивал за граждански инициативи”; ще се организира и проведе „Фестивал за граждански инициативи“, както и изпълнение на постоянна изложба с добри практики в областта на работата със структурите на гражданското общество. Ще бъде проведена също така и информационна кампания