Декларация за поверителност

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, НЕ СЛЕДВА ДА ПОСЕЩАВАТЕ УЕБСАЙТА.

В сила от: 25.05.2019г.

  1. Кои сме ние?

Настоящият документ е Декларация за поверителност и защита на личните данни („Декларацията”), които се събират от потребителите на уебсайта с адрес www.debati-sandanski.eu („Уебсайта”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси.

С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Декларация. Осъществявайки достъп до Уебсайта и Услугите, Вие изразявате своето изрично съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Декларация.

Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на  настоящата Декларация. Достъпът до настоящата Декларация е постоянно активен на следния адрес:

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Декларация. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете информирани за подобни промени на посочения от Вас email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Декларация, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен. Във всички останали случаи ще се счита, че сте съгласни с промените.

  1. Дефиниции. Валидност и действие

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес,  телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

„Обработване на лични  данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

“Услуги” означава всички услуги, предлагани от нас и използваните технологии за тяхното изпълнение. Услугите, предлагани от нас са свързани основно с: доставка на храна, напитки, поръчани от потребител на уебсайта и извършени от …”.

“Потребител/Клиент” означава всяко физическо или юридическо лице, което използва Услугите, предоставяни от Администратора.

Публикуваната тук Декларация е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта www.debati-sandanski.eu. Тази Декларация не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всеки от тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежава собствена декларация за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. В тези случаи Вие трябва да се запознаете с декларацията за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

  1. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при поръчка на храни и напитки.

Лични данни, предоставяни от Вас:

При създаването на Профил следва да предоставите своите:

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка на Потребителите.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство:

Информация за местоположение:

Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

Бисквитки:

  1. За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени и своевременни услуги.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

  1. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

Наши служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Наши служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Декларация) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата декларация, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

  1. Вашите права

За да упражните Вашите права като субекти на данни (Потребители/Клиенти на Администратора) Вие следва да отправите искане до Администратора в електронна форма на следния имейл адрес: за изпращане на изброените по-долу форми (бланки). Администраторът без неоправдано забавяне ще изпрати поисканата от Вас форма (бланка).

Право на възражение

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на искане на следния email адрес:

Право на достъп

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес:

Право на преносимост

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес:

Право на коригиране

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се в нашите регистри и документи, чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес:

Право на заличаване

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес:

Право на ограничение в обработването

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес:  Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

  1. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на защитени сървъри, намиращи се на територията на ЕС.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

  1. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

  1. Контролен орган за защита на личните данни

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:

  1. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:

Настоящата Декларация е в сила от 25.05.2018г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).