Платформа за граждански дебати

и насърчаване на гражданската активност

Платформа за граждански дебати е създадена по проект –„Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати”, Договор № BG05SFOP001-2.009-0119-C01 по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020, Процедура "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”; Бенефициент е ЮЛНЦ "Югозападен обществено информационен център", партньор е Община Сандански; Проекта е финансиран е от Европейския социален фонд на ЕС в размер на 75 970.01 лева , националното съфинансиране е 13 406.47 лева , общата стойност на проекта: 89 376.48 лева; Продължителност: 24 месеца; Начало на проекта: 04.01.2019г.; Край на проекта: 04.01.2021г.

Популярни групиПокажи Всички
Влизане
Впишете се в системата чрез формата по-долу:
Възстановяване на парола
ИНФОРМАЦИЯнаучете повече
На 19 октомври 2020 г. (понеделник) в сградата на Дома на културата в град Сандански се проведоха събития в изпълнение на Дейност 4 „Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики”, по проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати“, Договор № BG05SFOP001-2.009-0119-C01/04.01.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. по който Община Сандански е партньор на Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“. Събитията започнаха с провеждане на „Фестивал за граждански инициативи”, на който бяха представени логото на фестивала и добрите практики от страната и чужбина за насърчаване на гражданското участие на местно и регионално ниво. Практиките ще бъдат представени и под формата на постоянна изложба, която ще има възможност да бъде разглеждана и след приключване на събитията. От 11:00 часа, в Големия салон на Дома на културата започна „Бенчмарк – форум”, като целта бе да се даде възможност на активни представители на гражданите на община Сандански да дадат предложения и обменят с администрацията мнения по важни за развитието на общината въпроси. По време на мероприятията, имайки предвид Методическите указания за разработване на плановете за интегрирано развитие и изискването за провеждане на публични дискусии, фокус групи, форуми за определяне приоритетите за развитие на ниво община в рамките на бенчмарк-форума бе поставено началото и на процеса на публични консултации в подкрепа изработването на плана за интегрирано развитие на община Сандански за период 2021 – 2027 г. По време на събитията бяха представени дейностите по проекта и възможностите на създадената интернет – платформа. Представи се и практическата приложимост на бенчмаркинга в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво. Активно участие в събитията взеха граждани на община Сандански, представители на Общинска администрация – Сандански, на Общински съвет – Сандански, на неправителствени организации, на народни читалища, както и на бизнеса.